تبلیغات
مشاورین مسكن نارمك - نرخ كارمزد دریافتی مشاوران املاك تهران

تعرفه کارمزد مشاورین املاک 


 نرخ خدمات کارمزد واحدهای صنفی مشاورین املاک تهران براساس مصوبه کمیسیون‌ هیات عالی نظارت بر فعالیت واحدهای تجاری در وزارت بازرگانی به شرح زیر است:


1 - برای معاملات املاک تا 30میلیون تومان از هر طرف معامله نیم‌درصد مبلغ مورد معامله.


2 - برای معاملات املاک تا 50میلیون تومان برای تا 30میلیون تومان اول نیم‌درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75صدم درصد.


3 - برای معاملات املاک از 50میلیون تومان تا 100میلیون تومان، برای تا 30میلیون تومان اول نیم‌درصد و مازاد آن تا 50میلیون تومان 75صدم درصد و برای مازاد آن نیم‌درصد از هر طرف معامله.


4 - برای معاملات املاک بیش از 100میلیون تومان، برای تا 100میلیون تومان آن طبق بندهای 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25صدم درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.


5 - بابت کارمزد اجاره، یک‌چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله


6 - در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک ‌چهارم میزان اجاره بهای ماهانه از هر طرف معامله اخذ گردد
.

 

* هر یك میلیون تومان رهن 30000 تومان اجاره محاسبه می گردد.